Better-E

better-e

Καλύτερο e-learning για όλους

Περιγραφή Προγράμματος

Τα χαρακτηριστικά της εξ’ αποστάσεως μάθησης πληρούν τις απαιτήσεις μάθησης σε μια σύγχρονη κοινωνία και έχει δημιουργηθεί μεγάλη ζήτηση από τις επιχειρήσεις και τον χώρο της εκπαίδευσης (Wu et al., 2006). Η εξ’ αποστάσεως μάθηση ως διαδικασία απευθύνεται επίσης προς τη δια βίου μάθηση και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της στρατηγικής της «Ευρώπης 2020», όπως η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και συγκεκριμένα σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων της κοινωνικής ένταξης και συνοχής (Official Journal, 2011). Η εξ’ αποστάσεως μάθηση διευκολύνει την πρόσβαση σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης για εκείνους που εγκαταλείπουν πρόωρα την τυπική εκπαίδευση (δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση). Η εξ’ αποστάσεως μάθηση έχει επίκεντρο τον χρήστη, προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή, στο χρόνο που διαθέτει του και τον προσωπικό του μαθησιακό ρυθμό. Η μεθοδολογία αυτή ξεπερνάει τα εμπόδια του χρόνου και του χώρου. Είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Είναι η ιδανική μέθοδος για εκείνους που ζουν μακριά από τα μεγάλα κέντρα (όπου βρίσκονται τα σχολεία), οι οποίοι εργάζονται κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του σχολείου, για τα άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν για να πηγαίνουν στο σχολείο, για εκείνους που είναι σε ιδρύματα, για άτομα με περιστασιακές ασθένειες, αλλά και σε δυσπρόσιτες ομάδες. Σύμφωνα με το CEDEFOP (2012), το οικονομικό κέρδος των παρόχων ηλεκτρονικής μάθησης αυξήθηκαν 70% τον τελευταίο χρόνο, αποδεικνύοντας τη σημασία της εξ’ αποστάσεως μάθησης στη σημερινή εποχή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αγορά της εξ’ αποστάσεως μάθησης έχει ρυθμό ανάπτυξης 35,6% (Sun et al., 2008). Συγχρόνως υπάρχουν και αδυναμίες: υπάρχει έλλειψη αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτών που χρησιμοποιούν την εξ’ αποστάσεως μάθηση, παρά την παγκόσμια αισιοδοξία που σχετίζεται με την εξ’ αποστάσεως μάθηση. Σχεδόν το 32% των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών αξιολογούν τις ικανότητές τους ως «αδύναμες» και μόνο το 17% δηλώνουν ότι έχουν «πολύ καλές» παιδαγωγικές δεξιότητες ΤΠΕ (CEDEFOP, 2012). Το αίσθημα της ελλιπούς προετοιμασίας, ίσως, είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί εκπαιδευτές δεν αναρτούν υλικό στο διαδίκτυο, και δεν επωφελούνται από το ψηφιακό περιβάλλον. Αυτό δημιουργεί αμφιβολίες στους μαθητές για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τους απογοητεύει (Sun et al, 2008; Wang, 2003; Arbaugh & Duray, 2002; Thurmond, et al., 2002). Ως αντίδραση, πολλοί χρήστες σταματάνε την εξ΄ αποστάσεως μάθηση τους μετά την αρχική τους εμπειρία, με αποτέλεσμα τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης (Wang et al., 2003).

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια ειδική κατηγορία δυνητικών χρηστών. Τα άτομα που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό, που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, τα οποία δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την εξ’ αποστάσεως μάθηση. Η Ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία έχουν αναγνωρίσει την καθοριστική σημασία της απασχόλησης για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους, να συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή των πολιτών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και να τους δώσουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο για την πρόληψη του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού, για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ανάπτυξης και για την προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει μια «κοινωνία της πληροφορίας για όλους», προωθώντας την ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, η οποία παρέχει ευκαιρίες για όλους και εύχεται να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος του αποκλεισμού. Βάσει αυτής της στρατηγικής, το Συμβούλιο της Ευρώπης ξεκίνησε με τίτλο «i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας 2010», μια πενταετή στρατηγική με στόχο την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Προωθεί μια ανοικτή και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία, με έμφαση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως οδηγούς μεγαλύτερης κοινωνικής ένταξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Επομένως , έχουμε δύο σημαντικά προβλήματα προς αντιμετώπιση: πρώτον, την έλλειψη προετοιμασίας των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την εξ’ αποστάσεως μάθηση για τη δημιουργία καλά δομημένων προγραμμάτων. Από την άλλη πλευρά , θέλουμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική τους ένταξη , γεγονός που αποτελεί ένα από τους κύριους στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών .

Ταυτότητα του Προγράμματος

Better e-Learning for All
ProgrammeErasmus+
ActionStrategic Partnerships
Project Acronym Better-E
Project Number 2015-1-TR01-KA204-021954
Duration 24 months
Start – End 01-09-2015 – 31/02/2017
Contracting Organization Cukurova University
Websitewww.better-e.eu

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

• Βελτίωση της εξ’ αποστάσεως μάθησης σε παγκόσμιο επίπεδο συνθέτοντας τεχνολογικές εξελίξεις και κοινωνικές προκλήσεις.
• Δημιουργία καλύτερης εξ’ αποστάσεως μάθησης, με τη μείωση των κοινωνικών εμποδίων.
• Ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών εξ’ αποστάσεως μάθησης (τεχνολογικές και εννοιολογικές, και τρόπων αξιολόγησης που σχετίζονται και αυτές τις μεθοδολογίες) για την αντιμετώπιση των «δυσπρόσιτων» ομάδων και να προωθήσει μεταξύ τους καλύτερες δεξιότητες σε σχέση με την αγορά εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη ως Ευρωπαίοι πολίτες .
• Διάδοση της εξ’ αποστάσεως μάθησης όσο το δυνατόν ευρύτερα μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, κοντά στις «δυσπρόσιτες» ομάδες και κοντά στο ευρύ κοινό.
• Προώθηση της ανάπτυξης, δοκιμή και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
• Ενδυνάμωση των πολιτών μέσω της εκπαίδευσης.
• Βοήθεια στους παρόχους εξ’ αποστάσεως μάθησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε περιβάλλοντα εξ’ αποστάσεως μάθησης, ώστε να τα ξεπεράσουν πιο εύκολα.
• Προσιτή μάθηση για αποκλεισμένα άτομα.
• Βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων κατάρτισης σε αποκλεισμένα άτομα.
• Ενίσχυση της διεθνούς και διαπολιτισμικής διάστασης της εξ’ αποστάσεως μάθησης.
• Ανάπτυξη, δοκιμή ή / και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της εξ’ αποστάσεως μάθησης.

Το Πρόγραμμα θα σχεδιάσει , θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει και θα αξιολογήσει , σε μεγάλες και εκτεταμένες περιοχές δραστηριότητας, μια παιδαγωγική πλατφόρμα η οποία θα διευκολύνει τη δημιουργία αποτελεσματικών ηλεκτρονικών μαθημάτων .

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

PARTNERCOUNTRYORGANISATION
LeaderTurkeyCukurova University
Partner 1PortugalUniversidade Do Minho
Partner 2PortugalApload Lda
Partner 3United KingdomSearchlighter Services Ltd
Partner 4GreeceDIAN-Training and Management Activities
Partner 5ItalyUniversita Degli Studi Di Ferrara
Partner 6TurkeyFirat Universitesi
Partner 7TurkeyMesleki Girisimciler ve Toplum Gonulluleri Dernegi

 

Αρχεία

Newsletter 1

Newsletter 2

Δελτίο Τύπου

Situational Analysis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-2

erasmusplus