Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ

Η απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής που έγινε στην Πορτογαλία τον Ιούνιο του 2000 σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα γίνεται το δωδέκατο μέλος της ομάδας των χωρών που ανήκουν στην Ζώνη του Ευρώ, αποτελεί χωρίς αμφιβολία κορυφαία στιγμή στη σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Ταυτόχρονα σηματοδοτεί μια νέα οικονομική πραγματικότητα, που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα του μεγέθους των και του τομέα της οικονομίας που δραστηριοποιούνται.

Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν θετικά στις προκλήσεις που φέρνει μαζί του το νέο νόμισμα και να αποφύγουν τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις, χρειάζονται πλήρη ενημέρωση και έγκαιρη προετοιμασία.

Ο “οδηγός” που κρατάτε στα χέρια σας, εκτός από γενικές πληροφορίες, περιλαμβάνει παραδείγματα συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων και αναφορά στις πιθανές επιπτώσεις από την εισαγωγή του ευρώ, τις “βήμα προς βήμα” ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση προκειμένου να μεταβεί ομαλά στην εποχή του ευρώ, “πίνακες ελέγχου ετοιμότητας” με τη βοήθεια των οποίων θα μπορεί ο επιχειρηματίας να ελέγξει πόσο έτοιμη είναι η επιχείρηση του για τη μετάβαση στο ευρώ και χρήσιμες διευθύνσεις άντλησης περισσότερων πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε στην καλύτερη προετοιμασία των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι η πρώτη φορά από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που οι Ευρωπαϊκές χώρες θα χρησιμοποιούν το ίδιο νόμισμα.
Η καθιέρωση Ενιαίου Ευρωπαϊκού Νομίσματος αποτελεί ιστορική απόφαση που θα έχει άμεση επίδραση στη ζωή όλων των πολιτών που ζουν και εργάζονται σε οποιαδήποτε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Ζώνης του Ευρώ. Από την 1-1-1999 το επίσημο ενιαίο νόμισμα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης (ΟΝΕ) είναι το ευρώ.

Τα εθνικά νομίσματα των δώδεκα χωρών της Ζώνης Ευρώ θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν μέχρι την 31-12-2001.
Η περίοδος 1-1-1999 μέχρι 31-12-2001 ονομάζεται Μεταβατική Περίοδος. Κατά τη διάρκεια της Μεταβατικής Περιόδου, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα, αν το επιθυμούν,

  • να εκδίδουν τιμολόγια σε ευρώ
  • να τηρούν λογαριασμούς σε ευρώ
  • να υπογράφουν συμφωνίες σε ευρώ
  • και γενικά να χρησιμοποιούν το ευρώ σε όλες τις οικονομικές τους δραστηριότητες.

Κατά τη Μεταβατική Περίοδο είναι εφικτή -σε αρκετά κράτη της Ζώνης του Ευρώ- η υποβολή φορολογικών δηλώσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα σε ευρώ.
Την 1-1-2002 θα τεθούν σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ και θα αντικαταστήσουν σταδιακά το αργότερο μέχρι 1-3-2002 τα εθνικά νομίσματα. Την ίδια ημερομηνία όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε εθνικά νομίσματα θα μετατραπούν αυτομάτως σε λογαριασμούς Ευρώ και όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους θα πρέπει να συναλλάσσονται με πελάτες και προμηθευτές μόνο σε ευρώ.

Οι χώρες που συμμετέχουν στην ΟΝΕ θα πρέπει να διατηρούν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς γεγονός που θα σημάνει λιγότερους φόρους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και θα προετοιμαστεί το έδαφος για ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Η εισαγωγή του ευρώ θα σημάνει επίσης χαμηλότερα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού, που σε συνδυασμό με τον περιορισμό του πληθωρισμού, θα έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η εισαγωγή του ευρώ θα σημάνει μια νέα πραγματικότητα για τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, αφού ανοίγονται νέοι ορίζοντες ανάπτυξης και τα όρια δραστηριοποίησης κάθε επιχείρησης μπορούν πλέον πολύ εύκολα να ξεπεράσουν τα γεωγραφικά όρια της χώρας όπου βρίσκεται εγκατεστημένη. Το ευρώ εξαλείφει τους συναλλαγματικούς κινδύνους που υπάρχουν σήμερα, διευρύνει τα όρια της “εγχώριας” αγοράς και αποτελεί οικονομικό και χρηματοπιστωτικό ορόσημο, το οποίο δημιουργεί νέες ευκαιρίες και επιχειρηματικές προκλήσεις.

Τα μηνύματα – κλειδιά από την εισαγωγή του ευρώ είναι τα εξής:

  • Η έλευση του ευρώ είναι η ιδανική στιγμή για τη διεξαγωγή στρατηγικής μελέτης της αγοράς, με στόχο τον εντοπισμό νέων ευκαιριών και προκλήσεων και
  • Η εισαγωγή του ευρώ πρέπει να θεωρείται ως ευκαιρία για την αναθεώρηση της οργάνωσης μιας επιχείρησης (γεωγραφικός προσδιορισμός αγοράς, προδιαγραφές των προϊόντων, πολιτική τιμολόγησης, εξυπηρέτηση πελατών, προμηθευτές, συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών).

Για να ωφεληθεί όμως μια επιχείρηση από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται με την εισαγωγή του ευρώ, πρέπει να είναι κατάλληλα και έγκαιρα προετοιμασμένη, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον αυξημένο ανταγωνισμό και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Η επιλογή της κατάλληλης στιγμής για την εισαγωγή του ευρώ στις δραστηριότητες μιας επιχείρησης, πρέπει να είναι αποτέλεσμα συστηματικής προετοιμασίας που καλύπτει πολλούς διαφορετικούς τομείς που ξεκινούν από τη μετατροπή των τραπεζικών λογαριασμών και φθάνουν μέχρι την εκπαίδευση των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Η επιλογή της κατάλληλης στιγμής πρέπει να συμπεριλάβει επίσης έρευνες που αφορούν τη διευρημένη πλέον αγορά, αλλά και ειδική έρευνα που αφορά τον τρόπο δράσης των ανταγωνιστών. Πρέπει με λίγα λόγια να προετοιμαστεί μεθοδικά η διαδικασία μετάβασης στο ευρώ, ώστε η νέα Ευρωπαϊκή Νομισματική Πραγματικότητα να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της επιχείρησης και όχι αιτία κατάρρευσης της.

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας φιλοδοξεί να συμβάλλει στην έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση των επιχειρηματιών σχετικά με τις κινήσεις και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν ώστε να προετοιμάσουν έγκαιρα και σωστά τις επιχειρήσεις τους για τη μετάβασή τους στην εποχή του ευρώ.

Βάση του υλικού του παρόντος τεύχους αποτέλεσε το “Europaper 6” που εκδόθηκε από τον οργανισμό “Federation des Experts Comptables Europeens” (FEE) με τίτλο: “Checklist on the Introduction of the Euro for Enterprises and Auditors / Accountants in their Advisory Role for Enterprises”.

Τα δικαιώματα στην Ελλάδα των εντύπων της FEE έχουν οι εκδόσεις DIAN, όμως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.euro.fee.be

Επιστροφή στις Εκδόσεις Επαγγελματικού Περιεχομένου