Ο Ευρωπαίος Πολίτης στην Ελλάδα

Τα κεφάλαια του βιβλίου “Ο Ευρωπαίος Πολίτης στην Ελλάδα” περιλαμβάνουν πληροφορίες που ενδιαφέρουν κάθε Πολίτη της Ενωμένης Ευρώπης που προτίθεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. Η θεσμική μεταρρύθμιση του 1997 στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγεί στην τελική φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και στην Διεύρυνση της Ενωμένης Ευρώπης.

Ο Ευρωπαίος πολίτης έχει το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και εγκατάστασης εντός της Ενωμένης Ευρώπης κάτω από προϋποθέσεις που καθορίζονται αφ’ ενός από το Κοινοτικό Δίκαιο και αφ’ ετέρου από το Εθνικό Δίκαιο κάθε χώρας.

Για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια να περιληφθούν στο βιβλίο που έχετε στα χέρια σας, πληροφορίες που αφορούν το Κοινοτικό Δίκαιο και τις συμπληρωματικές προϋποθέσεις που θέτει το Ελληνικό Δίκαιο, για θέματα Εγκατάστασης, Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναγνώρισης Πτυχίων και Γνώσεων κλπ.

Επίσης εκρίθη απαραίτητο να προηγηθεί ένα κεφάλαιο με Στατιστικούς Πίνακες που αφορούν την Ελλάδα και δίνουν την δυνατότητα στον αναγνώστη τους να αποκομίσει μια γενική εικόνα της Ελληνικής πραγματικότητας κατά Νομό και Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα παρατίθενται στοιχεία που αφορούν την Έκταση, τον Πληθυσμό, το είδος Απασχόλησης, την Ανεργία και τα Προϊόντα κάθε Νομού.

Τέλος περιέχονται χρήσιμες διευθύνσεις από τις οποίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντλήσει πρόσθετες πληροφορίες καθώς και η σχετική Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομολογία για τα διάφορα θέματα.

Τα στοιχεία που περιέχονται στις σελίδες που ακολουθούν συνελέγησαν από την Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας και από Επίσημα Κοινοτικά Έγγραφα και Οδηγίες και ισχύουν την εποχή που γράφτηκε το βιβλίο.

Επιστροφή στην Σειρά Ευρωπαϊκής Ένωσης